۸ شهریور ۱۳۹۳ - تبدیل دریاچه به کویر نمک

۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - ادامه مذاکرات با ایران امکان پذیر است