۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - همه مقهور داستان‌گویی مارکز می‌شدند