۲۸ فروردین ۱۳۹۰ - زیبائی های آینده، در تیتر روزنامه