۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - سرتان را بالا بگیرید، بازنده های عزیز!