۱۱ شهریور ۱۳۸۹ - صلاح روحانیت ادامه حیات در کنار سلطنت بود