۱۸ دى ۱۳۹۲ - ضرورت شکل‌گیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی