۱ شهریور ۱۳۸۹ - مسعود برزین، روزنامه نگار گاندی دوست