۲۵ آبان - زنان و تغییر آرایش مجلس

۲۵ مرداد - هویت و برابری خواهی

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - برابری خواهی ما و شما

۲۹ دى ۱۳۹۳ - فقر زنانه می شود

۳۰ مرداد ۱۳۹۱ - زلزله آذربایجان و مدیریت بحران

۱ تیر ۱۳۹۰ - تاثیر تبعیض در بروز ناهنجاری و تجاوز به زنان