۷ خرداد ۱۳۹۰ - آزادی در فارسی و کردی

۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - جنبش نوین دموکراسی خواهی و آینده آن

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - روز عزای عمومی

۲۴ آذر ۱۳۸۸ - 16 آذر و بیش از آن