۲۷ مرداد ۱۳۸۸ - کسی‌ را نمی‌‌پرستم؛ چه شاه باشد چه رهبر

۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - آقای خامنه ای مبارکتان باشد