۶ اسفند ۱۳۹۱ - برای حذف استقلال وکیل

۱ اسفند ۱۳۹۰ - برخورد با جرائم امنیتی