۱۸ شهریور ۱۳۹۱ - تعطیلی سفارت کانادا، دستاورد حقوق بشر

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - روزی 4 بار بازجویی می شدیم