۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - منع سه ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب