۱۶ آبان ۱۳۹۰ - نامه ای شرم آور

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ - سناریو جدید خشونت طلبان علیه جنبش سبز

۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - استراتژی پیروز