۵ دى - مسکن خالی

۴ آذر - شهرداران تهران و قطع درختان خیابان ولیعصر

۷ مهر - شهر و فضایش

۲ تیر - تفکیک جنسیتی در صدا و سیما

۲۰ اردیبهشت - بازی تمام شد