۲۵ آذر - طرح کاهش از اعدام

۲۳ آذر - قتل قلم به دستور

۱۴ آذر - روز جهانی ایدز

۳ آذر - نئاندرنال های تازه تاریخ

۲۷ آبان - آزادی از بند

۲۷ آبان - عروسی خون

۱۹ آبان - جشنواره مطبوعات و وحشت

۱۱ آبان - حمله به تلگرام

۱۴ مهر - نابودی جنگل ها، هر ثانیه ۳۵۰ مترمربع