۱۶ فروردین ۱۳۹۰ - من ولیعهد بودم

۴ اسفند ۱۳۸۸ - علی، شگفتی خاندان پهلوی