۱۳ دى ۱۳۸۸ - با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

۲۳ آذر ۱۳۸۸ - محاسباتمان در مورد جنبش سبز غلط بود