۸ آذر ۱۳۸۸ - الهه مادر

۱۱ آبان ۱۳۸۸ - یادگار دوران اصلاحات

۱۱ آبان ۱۳۸۸ - یادگار دوران اصلاحات

۱۸ مهر ۱۳۸۸ - جای کسی که نیست، جای کسی که هست