۱۵ شهریور ۱۳۹۰ - یاوه گویی هسته ای کیهان

۱۰ بهمن ۱۳۸۹ - همایون به هامون کشید