۱۹ مهر - سخنرانی تند و آتشین

۳ آذر ۱۳۹۳ - مذاکرات هسته ای، کافه تعطیل