۲۰ بهمن ۱۳۸۷ - كسری بودجه، از 7 تا 45 هزار میلیارد تومان‏