۸ مرداد ۱۳۹۲ - ناسازگاری دو مفهوم

۶ آذر ۱۳۹۱ - تحریم٬ ابزاری برای دموکراسی‌سازی