۷ اسفند ۱۳۸۷ - علی کریمی، خداداد عزیزی و به رنگ ارغوان