۷ شهریور ۱۳۸۸ - بازداشتی های کهریزک نمردند،مریض بودند