۱۱ تیر - پنجاه و سه سال

۲۸ خرداد - خانه‌ی آبی روی آب

۳۱ اردیبهشت - حاج‌سیاح آیا این چهره‌ها را می‌دید؟

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - دقت‌هایی در داستان‌های “ما یک خانه‌ی آبی داریم”