۱۹ دى ۱۳۹۲ - تئاتری که بیگانه می شود از ما

۲۱ آبان ۱۳۹۲ - به امید صلح فرهنگی