۲۶ شهریور - استخری پر از کابوس

۲۸ شهریور ۱۳۹۲ - روز اسبریزی