۱ اسفند ۱۳۹۲ - نویسنده‌ی پرآوازه، طراح داخلی ناشناس