۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - عدم توافق هسته‌ای با ایران بهتر از هرگونه توافقی است