۲۰ مرداد ۱۳۸۸ - برای آنهایی که خنده از لبانشان پاک نمی شود