۶ آبان ۱۳۹۳ - ایران ذینفع اصلی جنگ با داعش

۴ آبان ۱۳۹۳ - زنان زیر چماق

۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - واقعیت روابط جنسی در ایران

۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ایران به باتلاق عراق نمی افتد

۳۱ تیر ۱۳۹۳ - باید به سردی روابط با ایران پایان داد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - نقطه حساس مذاکرات هسته ای