۱۷ مهر ۱۳۸۹ - تاملی بر قرائت اقتدارگرایانه از عدالت