۱۶ آذر - زبان دوزی در اصفهان

۳ شهریور - فرمانده زندانی

۱۲ مرداد - وحشت از جیغ

۸ تیر - هنگام درو

۲۲ اردیبهشت - موسیقی تعطیل

۲۳ فروردین - پرنده در امن قفس

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - دندان

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - کمک

۲۵ آذر ۱۳۹۳ - دندانه کلید کنده احسان گنجی

۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ماسک محافظ

۱۷ آبان ۱۳۹۳ - پشت در آژانس