۲۱ فروردین ۱۳۸۹ - درد این دختران و پسرانم را به کجا ببرم؟

۱۲ دى ۱۳۸۸ - نامه سرگشاده به مردم ایران