۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - قبح زشتی که ریخت

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - از اینجا

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - از آنجا

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - از همه جا

۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - نگاه دیگران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نیم نگاه

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - از آنجا

۱۱ اسفند ۱۳۸۸ - از آنجا

۱۸ آذر ۱۳۸۸ - از آنجا

۲۰ آبان ۱۳۸۸ - از آنجا

۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - از هرجا