۲۲ شهریور ۱۳۹۰ - ترکیب فمینیسم و اسلام

۱۵ تیر ۱۳۸۹ - سنگسار و رابطه نامشروع جنسی از نگاه قرآن