۱۶ تیر ۱۳۸۹ - یاد یاران

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - پاسخی به بی خبران

۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - رفیق کوه و کتاب کمانگر…