۹ خرداد - سراشیبی در زندگی ایرانیان

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ - روشنفکر مسلمان و چالش داعش

۲۸ آبان ۱۳۹۱ - روشنفکری عام رو به زوال است

۳۱ خرداد ۱۳۹۰ - شریعتی برای زن امروز، حرفی برای گفتن دارد؟

۱ دى ۱۳۸۸ - اعتراض به حجاب اجباری یا دفاع از مردانگی؟

۴ مرداد ۱۳۸۸ - روشنفكر بومی یعنی روشنفكر سازشكار

۴ مرداد ۱۳۸۸ - روشنفكر بومی یعنی روشنفكر سازشكار