۳ شهریور ۱۳۸۸ - برای خنده تو که لبهای من را فتح کرد

۳۱ مرداد ۱۳۸۸ - نامه به رییس جدید دستگاه قضایی