۱۲ مهر ۱۳۸۸ - تمهیدات بی سابقه امنیتی در ورزشگاه آزادی

۱۷ فروردین ۱۳۸۸ - اخراج دایی و دعوا بر سرانتخاب جانشین

۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - هر اظهار نظری خطرناک است

۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - ‏ در اعتراض به معاون احمدی نژاد‏

۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - تعداد مشخصی از خانم ها هم نمی توانند!‏