۷ آبان - دایی جان و آقاجان؛ نقش ها و بازیگران

۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - عرصه بیانیه نویسی یا میرزا بنویسی

۲۱ آذر ۱۳۹۱ - عذرخواهی صورت مساله را پاک نمی کند

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - گزارش