۱۶ خرداد ۱۳۹۱ - ماه عاشقی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - کودکان نرگس

۱۲ آذر ۱۳۹۰ - به یاد زینب و زنان اسیر در بندمان

۱۵ خرداد ۱۳۹۰ - در سوگ عزت ایران