۲۷ مرداد ۱۳۸۸ - مراحل مختلف شکنجه سفید چگونه اجرا می شود