۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - مدافعان تحریم انتخابات “یواشكی” بخوانند!