۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - آمار فلاکت بار

۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - پوپولیسم رو دست پوپولیسم

۲۵ تیر ۱۳۹۱ - ایرانیان “فلسفه‌زده” شده‌اند

۵ مهر ۱۳۹۰ - برسد به دست آقای مارکز