۲۹ فروردین ۱۳۹۰ - حنجرة در محاق

۱۴ اسفند ۱۳۸۹ - به بانگ رخوت شکن بدرقه ام کن

۱۸ آذر ۱۳۸۹ - دختر خیابان دولت، بانوی اوین

۱۹ دى ۱۳۸۸ - برای بهمن احمدی امویی