۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - چرا تفال بر حافظ

۱۳ مهر ۱۳۹۳ - ما ایرانیان و نظام

۶ مهر ۱۳۹۳ - ایران سرزمین فرهنگی ایرانیان

۸ اسفند ۱۳۹۲ - جهان فانی و باقی، فدای شاهد و ساقی

۵ دى ۱۳۹۲ - سوزاندن پایه های خرافات

۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - نگاه

۵ دى ۱۳۹۱ - خدمات راهبردی در ادبیات سیاسی ایران

۲۷ آذر ۱۳۹۱ - تجربه ترکیه و سازندگی ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۱ - تداوم تاریخی در جهان امروز

۵ آذر ۱۳۹۱ - آینده ایران و خدمات راهبردی

۲۹ آبان ۱۳۸۹ - سه راه حل

۵ تیر ۱۳۸۹ - چند نکته در مورد اعلامیه هجدهم موسوی

۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - آیا احمدی نژاد بیمار روانی است