۱۶ بهمن ۱۳۸۵ - نظام دارد در خارج اپوزیسیون درست می کند