۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - سیاست دوگانه در قبال حرکت‌های مردمی

۱۴ آذر ۱۳۸۹ - خانه‌ی ملت یا خانه‌ی ذلت؟!

۲۷ شهریور ۱۳۸۹ - قاضی مرتضوی، قربانی دیگر خدایان